Zgłoszenia i regulamin

      Drogi Uczniu,

jeśli chcesz wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej, zgłoś się do swojego katechety w szkole.

Następnie katecheci zgłaszają szkołę do wydziału katechetycznego w swojej diecezji, gdzie otrzymają pozostałe informacje.

Terminy kolejnych etapów Olimpiady dostępne w zakładce harmonogram.

Niezbędne formularze dostępne są do pobrania poniżej:

Formularz zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie Teologii Katolickiej:      

Formularz rejestracyjny szkoły:      

Formularz rejestracyjny diecezji:      

LOGO:   

Regulamin:           

Załącznik nr 1:       

Załącznik nr 2:      

 

                                                                                                                                                                    Organizatorzy

 

REGULAMIN OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

 

I. Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, oraz poprzednich edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego.

Olimpiada Teologii Katolickiej to olimpiada realizowana zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami) oraz na podstawie aktu wewnętrznego UKSW – Zarządzenia Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej oraz niniejszym Regulaminem.

Źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja MEN oraz środki pozyskane od sponsorów i innych podmiotów.

II. Cele Olimpiady Teologii Katolickiej są następujące:

 1. zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
 2. rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
 3. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
 4. stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

III. Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii w szkole ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

Rozdział I. Olimpiada i jej organizator
§1

 1. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5. Organizator prowadzi również stronę internetową Olimpiady, na której zamieszcza szczegółowe informacje związane z Olimpiadą.
 2. W organizacji Olimpiady organizator współdziała z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi działającymi w sprawach nauczania religii rzymskokatolickiej w szkole.
 3. Zadaniem Organizatora jest:
 • nadzór nad przygotowaniem zadań na poszczególne etapy olimpiady;
 • realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej;
 • zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych)’
 • wsparcie Komitetu Głównego w organizacji Olimpiady;
 • kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów;
 • działania promocyjne upowszechniające olimpiadę.
 1. Organizator ma prawo do:
 • wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady (decyzja podejmowana wspólnie z komitetem głównym);
 • prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin;
 • reprezentowania Olimpiady na zewnątrz;
 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników;
 • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).
 1. Organizator ma obowiązek zachować przepisy niniejszego Regulaminu, a także wypełnić treść opisu zadania, jaki został przedstawiony w ofercie złożonej Ministrowi Edukacji Narodowej.
 2. Organizator zadania zapisane w ust. 3 może zlecić Pełnomocnikowi, o którym mowa w § 3 ust.7 lub Komitetowi Głównemu lub też ustanowić własnych przedstawicieli dla realizacji zadania albo kontaktu z uczestnikami.

§2

 1. Za przebieg Olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny wraz z Komitetami Diecezjalnymi.
 2. Komitet Główny jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny i organizację zawodów. Ponadto udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących Olimpiady, ustala terminarz Olimpiady, ustala listy laureatów i finalistów oraz kolejność lokat, wydaje zaświadczenia stanowiące podstawę nabytych uprawnień i przyznaje nagrody rzeczowe zwycięzcom Olimpiady. Komitet składa corocznie sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów Organizatorowi i Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
 3. Komitet Główny powoływany jest przez Rektora Uniwersytetu w drodze zarządzenia, w którym określa się zakres jego zadań, i składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Członków.
 4. Przewodniczący Komitetu Głównego reprezentuje Komitet na zewnątrz, czuwa nad całokształtem prac Komitetu, zwołuje posiedzenia Komitetu, przewodniczy jego posiedzeniom, czuwa nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady oraz zgodnością działalności Komitetu z przepisami prawa.
 5. Przewodniczący stoi na czele jury zawodów III stopnia osobiście lub wyznacza do tej funkcji sekretarza lub członka Komitetu Głównego.
 6. Sekretarz Komitetu Głównego prowadzi archiwum akt Olimpiady, w którym przechowuje w szczególności: zadania Olimpiady, rozwiązania zadań Olimpiady przez okres 3 lat, rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów oraz finalistów, listy laureatów i ich nauczycieli, dokumentację statystyczną i finansową.

§3

 1. Uchwały Komitetu Głównego zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych w obecności przynajmniej połowy członków Komitetu Głównego. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
 2. Posiedzenia Komitetu Głównego, na których zatwierdza się treść zadań Olimpiady, są tajne. Przewodniczący obrad może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Decyzje Komitetu Głównego we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników zawodów są ostateczne.
 4. Komitet Główny dysponuje funduszem Olimpiady za pośrednictwem Pełnomocnika, o którym mowa w ust. 7.
 5. Komitet Główny zatwierdza plan finansowy i sprawozdanie finansowe dla każdej edycji Olimpiady na pierwszym posiedzeniu Komitetu w nowym roku szkolnym.
 6. W jawnych posiedzeniach Komitetu Głównego mogą brać udział przedstawiciele organizacji wspierających, jako obserwatorzy z głosem doradczym.
 7. Komitet Główny powołuje co roku Pełnomocnika Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej, zwanego dalej Pełnomocnikiem. Kadencja Pełnomocnika trwa od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca roku, w którym odbywają się zawody przez niego organizowane.
 8. Komitet Główny może się ubiegać o pozyskanie środków finansowych z budżetu państwa, składając wniosek w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej. Komitet może także zabiegać o pozyskanie dotacji z innych organizacji wspierających.
 9. Pełnomocnik wyznacza osobę odpowiedzialną za zadania związane z administrowaniem i rozliczaniem Olimpiady, podając do wiadomości dane tej osoby Komitetowi Głównemu Olimpiady.
 10. Komitet Główny zatwierdza sprawozdanie z przeprowadzonej Olimpiady w terminie 2 miesięcy po jej zakończeniu i przedstawia je Organizatorowi i Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 11. Komitet Główny może przyznać honorowy tytuł: Zasłużony dla Olimpiady Teologii Katolickiej osobom, które wniosły szczególnie duży wkład w rozwój Olimpiady.
 12. Protokoły i oryginały prac przechowuje się w archiwum Komitetu Głównego przez 3 lata. W archiwum Komitetu Głównego przechowuje się przez 3 lata listy laureatów oraz nauczycieli, którzy przygotowali laureatów do Olimpiady Teologii Katolickiej.
 13. Komitet Główny ma siedzibę w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§4

 1. Komitety Diecezjalne należą do struktury organizacyjnej Olimpiady. Powoływane są na okres danego roku szkolnego przez kierownika referatu katechetycznego kurii biskupiej, zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika.
 2. Do obowiązków Komitetu Diecezjalnego należy nadzór nad realizacją zawodów szczebla szkolnego i diecezjalnego, komunikacja z uczestnikami oraz dystrybucja zadań do szkół, z zapewnieniem niezbędnej poufności.

§5

 1. Referaty katechetyczne kurii biskupich informują Pełnomocnika o powołaniu Komitetów Diecezjalnych oraz o sposobie powoływania Komitetów Szkolnych w terminie określonym przez Pełnomocnika.
 2. Komitety Szkolne sporządzają protokół z zawodów I stopnia, według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Protokoły przechowuje się przez 2 lata w archiwum referatu katechetycznego kurii biskupiej.

Rozdział II. Organizacja Olimpiady
§6

 1. Adresatami Olimpiady są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych albo ponadgimnazjalnych dla młodzieży dających możliwość uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii.
 2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również – za zgodą Komitetu Głównego – uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych lub szkół branżowych I stopnia uczęszczający na lekcje religii.
 3. By wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien zgłosić fakt gotowości wzięcia udziału nauczycielowi religii w terminie określonym w uchwale Komitetu Głównego. Nauczyciel religii winien w takim wypadku zgłosić Komitetowi Diecezjalnemu gotowość organizacji zawodów I stopnia na terenie szkoły.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z zarejestrowaniem szkoły w Olimpiadzie i zaakceptowanie warunków jej przeprowadzenia.
 5. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i terminarza zadań Olimpiady na wszystkich szczeblach jej organizacji.
 6. Uczestnik ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na centralnym etapie zawodów, a także prawo do składania odwołań zgodnie z trybem opisanym w § 12.

§7

 1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.
 2. Zawody przygotowywane są przez Komitet Główny we współpracy z Pełnomocnikiem. Pełnomocnik opracowuje temat Olimpiady, spis lektur, zakres niezbędnych wiadomości koniecznych do dla uczestnictwa w zawodach I, II i III stopnia w formie Informacji o Olimpiadzie Teologii Katolickiej, co podaje do wiadomości najpóźniej w październiku danego roku szkolnego.
 3. Komitet Główny zatwierdza temat Olimpiady, spis lektur, zakres niezbędnych wiadomości, koniecznych do dla uczestnictwa w zawodach wszystkich stopni, a także testy pisemne wraz z kluczami odpowiedzi dla wszystkich etapów.
 4. Przewodniczący Komitetu Głównego na wniosek Pełnomocnika zatwierdza tematy części ustnej zawodów centralnych.
 5. Zawody są trójstopniowe i obejmują etap szkolny, diecezjalny i centralny.

§8

 1. Zawody I stopnia przeprowadza Komitet Szkolny na terenie szkoły, do której uczęszczają zgłoszeni uczniowie, zgodnie z wytycznymi Komitetu Diecezjalnego.
 2. Etap szkolny Olimpiady odbywa się w terminie określonym przez Komitet Główny. Zmiana terminu na terenie danej szkoły możliwa jest za zgodą Pełnomocnika.
 3. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur. W zawodach I stopnia wymagane są poziom wiedzy i umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej z nauczania religii.
 4. Pytania do zawodów I stopnia wraz z kluczem odpowiedzi Pełnomocnik rozsyła pocztą na adres Komitetów Diecezjalnych najpóźniej 14 dni przed datą zawodów I stopnia. Komitet Diecezjalny zobowiązany jest do przekazania pytań wraz z kluczem odpowiedzi Komitetom Szkolnym najpóźniej 2 dni przed datą zawodów I stopnia.
 5. Z zawodów I stopnia Komitety Szkolne sporządzają protokół według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Protokoły przechowuje się przez 2 lata w archiwum referatu katechetycznego kurii biskupiej lub Komitetu Diecezjalnego.
 6. Do zawodów II stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.
 7. Liczbę miejsc punktowanych, o których mowa w ust. 6, określa Komitet Diecezjalny najpóźniej 7 dni przed odbyciem zawodów I stopnia, przydzielając każdej szkole po jednym miejscu (gdy uczestników jest mniej niż 7) lub po dwa miejsca (w pozostałych przypadkach). Szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się w poprzedniej edycji Olimpiady do III etapu mają prawo do jednego dodatkowego miejsca (za miejsce II lub III) oraz dwóch dodatkowych miejsc (za miejsce I).
 8. W przypadku uzyskania przez uczestników zawodów tej samej liczby punktów, Komisja przeprowadza dodatkowy etap ustny, z zakresu materiału zawodów I stopnia.
 9. Uczestnik przystępujący do I etapu powinien mieć przy sobie legitymację szkolną. Nie wolno mu mieć przy sobie telefonu komórkowego lub innego urządzenia do transmisji danych, a także nie powinien posługiwać się książkami, chyba że w ramach danego etapu w informacji, o której mowa w § 7 ust. 2, wskazano książki, które mogą być używane.

§9

 1. Zawody II stopnia przeprowadzane są przez Komitet Diecezjalny na terenach poszczególnych diecezji.
 2. Etap diecezjalny Olimpiady odbywa się w I kwartale roku kalendarzowego miejscu wyznaczonym przez Komitet Diecezjalny i w terminie określonym przez Komitet Główny. Zmiana terminu na terenie danej diecezji możliwa jest za zgodą Komitetu Głównego.
 3. Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur. W zawodach II stopnia wymagane są poziom wiedzy i umiejętności wystarczające do uzyskania oceny celującej z nauczania religii.
 4. Pytania do zawodów II stopnia wraz z kluczem odpowiedzi Pełnomocnik rozsyła pocztą na adres Komitetów Diecezjalnych najpóźniej 14 dni przed datą zawodów.
 5. Do zawodów III stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc w zawodach II stopnia i zdobyli przynajmniej 50% liczby punktów.
 6. Komitety Diecezjalne sporządzają protokół z zawodów II stopnia, według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Do protokołu należy dołączyć oryginały prac uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia. Protokoły i oryginały prac przechowuje się w archiwum Komitetu Głównego przez 3 lata.
 7. Przepisy § 8 ust. 8-9 stosuje się odpowiednio.

§10

 1. Zawody centralne organizowane są przez Pełnomocnika.
 2. Zawody III stopnia Olimpiady odbywają się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W etapie pisemnym uczestnicy zawodów rozwiązują w ciągu 60 minut test.
 3. Do etapu ustnego zostaje zakwalifikowanych 10 osób, które najlepiej rozwiązały test w etapie pisemnym.
 4. Ostateczną klasyfikację Olimpiady ustala się sumując punkty uzyskane przez uczestników w etapie pisemnym i ustnym. Maksymalna liczba punktów, które uczestnik może uzyskać w etapie ustnym wynosi 80% maksymalnej liczby punktów, które może uzyskać w etapie pisemnym
 5. W przypadku, gdy uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej uzyskali tę samą liczbę punktów, bierze się pod uwagę liczbę punktów uzyskaną w zawodach II stopnia, a gdyby to nie przyniosło rezultatu – I stopnia.
 6. Jury etapu centralnego powoływane jest przez Komitet Główny na wniosek Pełnomocnika, za zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
 7. Jury etapu centralnego sporządza protokół z zawodów III stopnia, według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Do protokołu należy dołączyć oryginały prac uczestników zawodów III stopnia.
 8. Przepisy § 8 ust. 8-9 stosuje się odpowiednio.

§11

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. Komitety Diecezjalne i Pełnomocnik zobowiązani są do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, a także do zapewnienia noclegu w miejscu dostępnym dla tych osób.
 2. W sytuacji, gdy uczestnik Olimpiady nie stawi się na zawody stopnia I lub II z powodu nagłego zachorowania lub innego istotnego wypadku losowego, Pełnomocnik może zezwolić na przeprowadzenie w innym terminie sprawdzianu ustnego przez odpowiedni Komitet, o którym mowa w § 8 ust. 1 bądź w § 9 ust. 1. W takim wypadku można odstąpić od norm zawartych w § 8 ust. 7 bądź § 9 ust. 5, zachowując jednak w II etapie wymóg konieczności uzyskania 50% maksymalnej liczby punktów.
 3. W sytuacji, gdyby Pełnomocnik wydał odmowną decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 2, stosuje się tryb odwoławczy zgodnie z § 12.
 4. W sytuacji, gdy uczestnik olimpiady nie stawi się na zawody stopnia III z powodu nagłego zachorowania lub innego istotnego wypadku losowego, nie ma możliwości przystąpienia do zawodów.
 5. Organizator dołoży starań i zrobi wszystko, co w danych warunkach jest możliwe, by umożliwić udział w Olimpiadzie uczestnikowi, który równolegle bierze udział w innej Olimpiadzie, a ich terminy się pokrywają. Jednakże w takim przypadku stosuje się w odniesieniu do wszystkich etapów przepisy ust. 4.
 6. Dyskwalifikacji podlega uczestnik Olimpiady, który korzystał z niedozwolonych pomocy lub złamał warunki regulaminu. Dyskwalifikacja wyklucza uczestnika z dalszego udziału w zawodach.

§12

 1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo złożenia odwołania.
 2. Instancją odwoławczą od decyzji podjętych przez Komitet Szkolny jest Komitet Diecezjalny, od decyzji podjętych przez Komitet Diecezjalny – Przewodniczący Komitetu Głównego, od decyzji podjętych przez jury zawodów centralnych, Pełnomocnika lub Przewodniczącego Komitetu Głównego – Komitet Główny.
 3. Uczestnik składa odwołanie do organu odwoławczego, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego) od dnia zapoznania się uczestnika z treścią decyzji Komitetu, jury lub Pełnomocnika.
 4. Uczestnik składa odwołanie na piśmie, przesyłając listem poleconym lub osobiście w siedzibie organu odwoławczego, o którym mowa w ust. 2, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności uzasadniających wniesienie odwołania, między innymi takich, jak ocena, że uzyskany wynik nie odzwierciedla jego wiedzy itp., oraz dane kontaktowe.
 5. Organ odwoławczy, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym.
 6. Po wpłynięciu odwołania przewodniczący organu, o którym mowa w ust. 2, osobiście lub przez wyznaczoną osobę, zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
 7. Po ustaleniu zasadności odwołania przewodniczący organu, o którym mowa w ust. 2, wskazuje sposób realizacji odwołania.

§13

 1. Zawody centralne są w części ustnej rejestrowane.
 2. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika po uprzednim poinformowaniu go. Brak zgody uczestnika nie wyklucza go z udziału w danym etapie, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania od uzyskanej oceny.
 3. Zarejestrowane odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego przez 3 lata od dnia ogłoszenia wyników, a po upływie tego czasu są niszczone.
 4. Zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji wyników uzyskanych w czasie zawodów dla potrzeb realizacji trybu odwoławczego.
 5. Rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio.

Rozdział III. Uprawnienia i nagrody
§14

 1. W klasyfikacji wyników uczestników olimpiady stosuje się następujące terminy:
 • finalista to uczestnik zawodów III stopnia, który w części pisemnej centralnego etapu Olimpiady uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia;
 • laureat to uczestnik zawodów III stopnia, który zakwalifikował się do części ustnej centralnego etapu Olimpiady.
 1. Uprawnienia laureatów i finalistów określa art. 44zb Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761), a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 373).
 2. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 3. Laureatom i finalistom Olimpiady przysługują nagrody rzeczowe lub pieniężne.
 4. Laureaci oraz finaliści są zwolnieni w części lub w całości z egzaminów wstępnych do tych szkół wyższych, których organy statutowe podjęły odpowiednie uchwały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668).
 5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 3 wydaje uczestnikom Komitet Główny. Zaświadczenia podpisuje Przewodniczący Komitetu Głównego oraz Pełnomocnik. Pełnomocnik prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§ 15

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniony na wniosek Komitetu Główny tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji zawodów Olimpiady. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Rektora UKSW i są podawane do wiadomości Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 2. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2019 roku.
 4. W odniesieniu do organizacji Olimpiady w roku szkolnym 2021/22 stosuje się szczegółowe przepisy, zapisane w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2, a także wytyczne MEiN w związku z pandemią. 

Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

DOTYCZĄCY WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ POMIĘDZY ADMINISTRATORAMI DOKONANYCH NA PODSTWIE ART. 26 RODO W ZAKRESIE WSPÓŁADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI

WARUNKI I ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 1

1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.” zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
2. Administrator powołał Komitet Główny, Komitety Diecezjalne (organ wykonawczy diece-zji)
i Komitety Szkolne (organ wykonawczy szkoły) do przeprowadzenia zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej (dalej: Olimpiady) w związku z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edu-kacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami) – (dalej: Rozpo-rządzenie) oraz na podstawie aktu wewnętrznego UKSW – Zarządzenia Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej oraz niniejszym Regulaminem.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, diecezje odpowiadające za Komitety Diecezjalne i szkoły odpowiadające za Komitety Szkolne, są współadministratorami danych osobowych na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na mocy porozumienia, które stanowi niniejszy załącznik do Regulaminu OTK .
4. Komitet Główny, Komitety Diecezjalne i Komitety Szkolne zbierają i przetwarzają dane osobowe uczestników Olimpiady TK, w celu:
1) rejestracji udziału i przeprowadzenia zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e RODO, w związku z brzmieniem § 9, § 13 i § 16 Rozporządzenia, a także w związku z treścią Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej, dostępnego na stronie interne-towej pod adresem: https://otk.pl/;
2) ogłaszania i publikowania wyników Olimpiady m.in. ustnie w trakcie zawodów oraz na stro-nach internetowych, w tym portalach społecznościowych organizatorów – art. 6 ust. 1 lit. e) oraz
lit. f) RODO;
3) rejestrowania do dokumentacji i rozpowszechniania wizerunku uczestników na stronach in-ternetowych, w tym portalach społecznościowych organizatorów — art. 6 ust. 1 lit. e) oraz
lit. f) RODO w zakresie dokumentacji i rozpowszechniania ujęć grupowych oraz art. 6 ust. 1
lit. a) RODO w zakresie ujęć indywidualnych;
4) wydawania zaświadczeń o udziale w zawodach wydawanych przez komisję lub komitet or-ganizujący dany stopień zawodów – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
5) przyznawania nagród za wyniki uzyskane podczas zawodów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
6) prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawodów – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. f) RO-DO;
7) zapewnienie warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów II i III stopnia, w tym
w zakresie dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i innych atrakcji na czas III etapu OTK – art. 6 ust. 1 lit. e) i lit f) RODO;
8) prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych i finansowych do Ministerstwa Edukacji Narodowej – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. f) RODO;
9) prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Olimpiadzie oraz o osiągnięciach jej uczestników (najlepsze wyniki, imię i nazwisko, szkoła, wizerunek) m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji w mediach, w tym w mediach społecznościowych, na stronach internetowych organizatora oraz sponsorów, darczyńców, jednostek publicznych
i innych podmiotów, wydawanie biuletynów i publikacji okolicznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
10) udostępniania informacji organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie – art. 6
ust. 1 lit. c) RODO;
11) wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe Uczestnika zawodów pozyskane przez Administratora w związku z uczestnictwem
w zawodach Olimpiady Teologii Katolickiej przetwarzane są przez okres:
1) w przypadku dokumentacji konkursowej przez czas obsługi danej edycji OTK, tzn. okres bezpośrednio poprzedzający udział w OTK i w trakcie jej trwania, przez okres niezbędny do wykonania przez organizatorów ich obowiązków, ale nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu danej edycji OTK;
2) w przypadku dokumentacji finansowej przez 5 lat licząc od roku następującego po roku, któ-rego dokumenty dotyczą;
3) do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu,
o którym mowa w ust. 4 – w odniesieniu do danych przetwarzanych na tej podstawie.
6. Przez przetwarzanie danych osobowych, należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmie-nianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 załącznika do Regulaminu OTK.
7. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie danych osobowych uczestników olim-piady: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły, wizerunek; oraz w przypadku osoby niepełnoletniej opiekunów prawnych uczestników: imię i nazwisko; jak też dane osobowe nauczycieli: imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa i ad-res szkoły, wizerunek.
8. Rejestracja wizerunku Uczestnika w ramach zdjęć indywidualnych (np. zdjęcia z wręczania nagród) i jego publikacja na stronach internetowych organizatorów Olimpiady następuje na podstawie zgody Uczestnika lub opiekuna prawnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Rejestracja video i dokumentacja fotograficzna przebiegu zawodów będzie odbywała się z zastosowa-niem przepisu art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-wach pokrewnych) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Sprzeciw uczestników zgłasza-ny organizującemu dany etap komitetowi będzie rozstrzygał odpowiedni administrator, bio-rąc za to rozstrzygnięcie odpowiedzialność.
9. Podanie danych osobowych obligatoryjnie wymaganych w formularzu uczestnictwa jest wa-runkiem udziału w zawodach. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazany jako obligatoryjny w formularzu jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy udostępnienia danych w zakresie wykraczają-cym poza dane niezbędne do zagwarantowania jego udziału w zawodach Olimpiady Teolo-gii Katolickiej.
10. Dane osobowe Uczestników zawodów i Nauczycieli nie będą przetwarzane w sposób zau-tomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Dane osobowe uczestników OTK zostaną ujawnione tylko tym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz organizatorów OTK (np. obsługa księgowa), w tym w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora lub osób trzecich (osoby trzecie prowadzące działa-nia w celu promowania OTK i upowszechniania wiedzy o OTK, darczyńcy i sponsorzy OTK) — za ocenę powyższego odpowiada dany administrator.
12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją Olimpiady Teologii Katolickiej, ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usu-nięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie należy skierować na wskazany w ostatnim punkcie adres email;
2) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli jego dane są przetwarza-ne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO. Odpowiednie żądanie należy skierować na wskazany w ostatnim punkcie adres email;
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwa-rzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Eu-ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Ogólnego rozporządze-nia o ochronie danych.
13. Współadministratorzy ustalili wspólny punkt kontaktowy, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez organizato-rów. Należy kontaktować się przy użyciu danych kontaktowych na stronie https://otk.pl/kontakt.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA
§ 2

1. Dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 7 będą współadministrowane przez okres prowa-dzonej współpracy w celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, który obejmuje czas od przystąpienia do porozumienia, w celu organizacji danej edycji Olimpiady, aż do końca okresu przechowywania stosownej dokumentacji zgodnie z regulaminem OTK i prze-pisami prawa.
2. Współadministratorzy przystępują do porozumienia poprzez zgłoszenie uczestnictwa w organizacji Olimpiady zgodnie z regulaminem.
3. Współadministratorzy wspólnie ustalają zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypeł-niania obowiązków wynikających z RODO, a w szczególności uzgadniają, że:
• w momencie zbierania danych osobowych na podstawie zgłoszeń uczestnictwa w Olimpiadzie, osobom, których dane dotyczą, będzie przekazywana przez zbierające-go zgłoszenia Współadministratora (Komitety szkolne), informacja o przetwarzaniu danych osobowych o treści zgodnej z art. 13 lub art. 14 RODO; Zgłoszenia osób za-kwalifikowanych do etapu diecezjalnego będą przekazywane do właściwych miej-scowo Komitetów diecezjalnych i przez nie przechowywyane;
• każdy ze Współadministratorów w zakresie, w jakim samodzielnie przetwarza dane osobowe zobowiązuje się do wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiada-mianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym), w tym przetwarzania da-nych osobowych jedynie w zakresie swoich obowiązków, które wynikają z regulami-nu i prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów polegających na infor-mowaniu o przebiegu poszczególnych etapów Olimpiady. Zakres wspomnianych ob-owiązków i interesów został określony w § 1 niniejszego załącznika – dotyczy to w szczególności celów przetwarzania oraz kategorii danych osobowych i osób, których te dane dotyczą.
• podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwa-rzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą rea-lizację praw przysługujących im na mocy RODO, to znaczy:
a) prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
b) prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO,
c) prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
d) prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
e) prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,
g) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
• zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabez-pieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem prze-twarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
• zapewnienia pracowników oraz osób współpracujących, którzy posiadają odpowied-nie kwalifikacje, w tym przeszkolonych, zobowiązanych do zachowania poufności, przy wykonywaniu całości czynności przetwarzania danych osobowych, które wyni-kają z zakresu współpracy;
• zapewnienia odpowiedniego udokumentowania zgodności przetwarzania danych osobowych z zapisami RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
• wzajemnego informowania w przypadku wystąpienia podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od powzięcia takiego podejrzenia oraz pro-wadzenia rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
• realizowania obowiązków współadministratorów, wynikających z postanowień Roz-działu III RODO, w tym wspólnego realizowania obowiązku informacyjnego w sto-sunku do osób, których dane dotyczą, zgodnie z postanowieniami art. 12 – 22 RO-DO.
• Współadministratorzy wyznaczają wspólny punkt kontaktowy zgodnie z § 1 ust. 13 niniejszego załącznika.
4. Współadministratorzy zobowiązują się do wzajemnego:
• udostępnienia wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełniania obowiąz-ków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
• informowania się o czynnościach wykonywanych przez organy dokonujące kontroli na podstawie przepisów prawa oraz przekazaniu drugiemu współadministratorowi bieżącej informacji w zakresie prowadzonych czynności.
5. Współadministratorzy uprawnieni są do:
• współdecydowania w stosunku do celu i sposobu przetwarzania danych osobowych;
• wzajemnego wskazywania nieprawidłowości w sposobie przetwarzania danych oso-bowych;
• przeprowadzania kontroli i do żądania przekazania przez drugą współadministratora informacji o sposobie i przebiegu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. z tym że kontrola powinna mieć miejsce jedynie w tedy, gdy przekazane informacje są niewystarczające.
6. Współadministraorzy dopuszczają korzystanie z usług podmiotów przetwarzających, przy czym zobowiązani są do wzajemnego pisemnego poinformowania o wszelkich zamierzonych działaniach dotyczących dodania, zmian lub zastąpienia przez inne podmioty przetwarzające.
7. Umowa z podmiotem przetwarzającym musi zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności art. 28 RODO.
8. Współadministrator odpowiada za działania wybranego przez siebie podmiotu przetwarzają-cego jak za własne.
9. Wspóladministratorzy zgodnie ustalają, że każdy administrator, stosownie do swojej winy, ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia przez niego lub osoby działające z jego upoważnienia, obowiązków wynikających z postanowień niniejszego Regu-laminu lub w związku z niedopełnieniem obowiązków, które bezpośrednio nakłada RODO.
10. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskutek działania lub zaniechania jednego z administratorów, stanowiącego naruszenie Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, osoba, której dane dotyczą, zgłosi do innego administratora roszczenia odszkodowawcze (art. 82 RODO), wówczas administrator odpowiedzialny za naruszenie:
• stosownie do swojej winy zwolni administratora wezwanego do zaspokojenia rosz-czeń z długu poprzez wstąpienie w jego miejsce i zaspokojenie roszczeń wobec osoby je zgłaszającej, oraz
• stosownie do swojej winy naprawi wobec administratora wezwanego do zaspokoje-nia roszczeń wynikłą stąd szkodę, obejmującą w szczególności odpowiednią część kwoty odszkodowania.
11. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskutek działania lub zaniechania jednego z administratorów stanowiącego naruszenie Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, PUODO nałoży na innego administratora karę pieniężną lub inną sankcję, wówczas administrator odpowie-dzialny za naruszenie zobowiązany będzie wobec innego administratora do naprawienia sto-sownie do swojej winy wynikłej stąd szkody, obejmującej w szczególności odpowiednią część uregulowanej przez tego innego administratora kary pieniężnej.
12. Współadministratorzy we własnym zakresie poniosą koszty związane z uczestnictwem we współadministrowaniu danymi.
13. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 3 będzie sąd właściwy, ze względu na siedzibę pozwanego współadmini-stratora.

Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

 

            Na podstawie § 11gcb ust. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. z późn. zmianami w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, nr 493, 530) wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Olimpiady Teologii Katolickiej, zwanego dalej Regulaminem.

 

§1

 1. 9 ust. 5 Regulaminu przyjmuje brzmienie następujące:

„Do zawodów III stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc w zawodach II stopnia”.

 1. W razie dalszych ograniczeń związanych z COVID-19, Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany § 9 ust. 5 Regulaminu i zakwalifikowanie do zawodów centralnych uczestników Olimpiady, którzy zajęli pierwsze miejsce albo jedno z dwóch pierwszych miejsc w zawodach II stopnia.
 2. W wypadku opisanym w § 1 ust. 2 niniejszego Załącznika Uczestnicy, którzy zajęli trzecie miejsce albo drugie lub trzecie i zdobyli przynajmniej 50% liczby punktów, uzyskają status finalistów Olimpiady.
 3. W wypadku, gdy zawody Olimpiady odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość zdalnego rozwiązywania testów, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, Komitet Główny może skrócić czas przeznaczony na rozwiązywanie testu, określony odpowiednio w § 8 ust. 3, § 9 ust. 3 i § 10 ust. 2. Decyzja Komitetu Głównego odnosi się do danego etapu i zostaje podana do wiadomości w formularzu testu”.
 4. W wypadku, gdy część uczestników etapu I lub II znajduje się na kwarantannie lub w izolacji, a deklarują chęć uczestnictwa w Olimpiadzie, można im umożliwić udział w formie zdalnego rozwiązywania testów, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, stosując przepisy ust. 4. Decyzję podejmuje odpowiednio Komitet Diecezjalny i Komitet Główny.

 

 

§2

            Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 2 listopada 2021 roku i odnoszą się do organizacji Olimpiady w roku szkolnym 2021/22.