Indeksy uczelniane

 

Uczelnia Wydział Kierunki Kto otrzymuje? Rok

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Teologiczny Teologia

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Laureaci
i finaliści
2020/21;
2021/22;
2022/23
(indeks ważny
w roku zdania matury lub następnym)
Studiów nad Rodziną Nauki o rodzinie
(3 miejsca)
Laureaci
i finaliści
Prawa Kanonicznego prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna

 

Laureaci
i finaliści
Filozofii Chrześcijańskiej Filozofia
(3 miejsca)
Laureaci
i finaliści
Nauk Historycznych
i Społecznych
Historia 3 laureatów
Politologia 2 laureatów
Europeistyka 2 laureatów
Historia sztuki 5 laureatów
5 finalistów
Cywilizacja śródziemnomorska 5 laureatów
5 finalistów
Archiwistyka
i zarządzanie dokumentacją
5 laureatów
Prawa
i Administracji
Prawo

Administracja

Stosunki międzynarodowe

Laureaci
Nauk Humanistycznych Filologia polska

Filologia – spec. filologia klasyczna

Kulturoznawstwo

Muzeologia

Filologia – spec. filologia włoska

Laureaci
i finaliści
Nauk Pedagogicznych Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
(o ile kierunek zostanie utworzony)

Laureaci
Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Informatyka

Matematyka

Fizyka

Chemia

Laureaci
i finaliści

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

  Teologia

Nauki o rodzinie

Laureaci
finaliści
2020/21; 2021/22; 2022/23
(rok uzyskania świadectwa dojrzałości lub następny, niezależnie od roku uzyskania tytułu)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

      2020/21
2021/22
(w roku uzyskania świadectwa dojrzałości)
Antropologia stosowana, Edytorstwo, Historia,
Historia sztuki, Filologia polska, Filologia klasyczna,
Filologia romańska,
Filologia germańska,
Lingwistyka stosowana, Hispanistyka,
Krajoznawstwo
i turystyka kulturowa, Filozofia, Kognitywistyka,  Pedagogika, Pedagogika specjalna,
Retoryka stosowana, Teologia;
Laureaci
   

Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu

  Dialog i doradztwo społeczne

Teologia spec. kapłańska

Teologia spec. katechetyczno – pastoralna

Laureaci 2020/21
2021/22
2022/23
2023/24 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Wydziały kampusu toruńskiego Wszystkie
z wyjątkiem kierunku psychologia oraz kierunków, na których obowiązuje
egzamin wstępny
Laureaci
i finaliści
3 lata od uzyskania świadectwa dojrzałości (na podstawie zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady)

 

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Teologii Teologia

Nauki o rodzinie

Italianistyka
z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Laureaci, finaliści
(5 miejsc)
2020/21
2021/22
2022/23

Akademia Ignatianum
w Krakowie

Wybrany Wybrany poza kierunkiem filologia angielska (zgodny tematycznie
z zakresem olimpiady)
Laureaci
i finaliści
2020/21 2021/22
2022/23

Uniwersytet Opolski

  Nauki o rodzinie

Teologia

Turystyka i kultura śródziemnomorska

Laureaci
i finaliści
2020/21
2021/22
2022/23

Uniwersytet Śląski

  Indywidualne Studia Międzyobszarowe Laureaci 2020/21
2021/22
Administracja

Nauki o rodzinie

Prawo

Przedsiębiorczość

Teologia specjalność: teologia
pastoralna (alumni przyjęci do WSD),

Teologia

Laureaci
i finaliści

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

  Teologia

Archiwistyka
i zarządzanie dokumentacją

Historia

Turystyka historyczna

Historia sztuki

Ochrona dóbr kultury

Laureaci,
finaliści
2020/21
2021/22
2022/23

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

  Wybrany Laureaci
i finaliści
w roku poprzedzającym rekrutację
2020/21
2021/22
2022/23

 

Uwaga! W przypadku pozostałych uczelni nie było dostępnych jakichkolwiek informacji lub aktualnych uchwał Senatów, zatem proszę dowiadywać się w odpowiednich dziekanatach we własnym zakresie.