Literatura

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ – Radom 2024

Temat: Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące bibliografii oraz odnośniki do poszczególnych pozycji


Etap szkolny – 15 listopada 2023 roku

Pismo Święte

Biblia Tysiąclecia, wydanie V

Osoba ludzka – godność, zasada personalizmu, społeczna natura człowieka: Rdz 1-3; 9,6; Mdr 2,23; Ps 8.

Wolność: Pwt 30, 11-20; 1 Kor 6,12-20.

Powszechne przeznaczenie dóbr, własność: Rdz 1, 28-29; Mt 20, 1-15.

Dobro wspólne: Jr 29, 1-7; Dz 4, 32-37

Pomocniczość: Wj 18, 13-27; Pwt 1, 9-18; Ef 4, 11-16;

Solidarność, miłość i sprawiedliwość społeczna, opcja preferencyjna na rzecz ubogich: Mt 25, 31-46; Łk 10, 25–37; 16, 19-31; J 13, 31-35; Dz 4, 32-37.

Magisterium Kościoła 

Katechizm Kościoła Katolickiego,
Poznań 2002. Wybrane numery: 1700-1709; 1730-1742; 1878-1885; 1905-1917; 1928-1942

Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 71-139 (numery: 105-208)

Jan Paweł II, Redemptor hominis, numer:14

Jan Paweł II, Laborem exercens, numery: 6, 19

Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, numery: 13-15, 38-42, 47

Jan Paweł II, Centesimus annus, numery: 5, 10-11, 15, 25, 30-34, 42-49

Katecheza „Uzdrowienie świata”: 2. Wiara i godność człowieka, 12 sierpnia 2020r

Katecheza „Uzdrowienie świata”: 3. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich i cnota miłości, 19 sierpnia 2020r

Katecheza „Uzdrowienie świata”: 4. Uniwersalne przeznaczenie dóbr i cnota nadziei, 26 sierpnia 2020 r

Katecheza: „Uzdrowienie świata”: 5. Solidarność i cnota wiary, Dziedziniec San Damaso
2 września 2020 r

Katecheza „Uzdrowienie świata”: 6. Miłość i dobro wspólne,  Dziedziniec San Damaso
9 września 2020 r

Katecheza „Uzdrowienie świata”: 8. Pomocniczość i cnota nadziei, Dziedziniec San Damaso
23 września 2020 r

Opracowania

Ockenfels W., Zarys Katolickiej Nauki Społecznej. Wprowadzenie,Warszawa 2008.(Obowiązują fragmenty s. 31-39).

Borutka T.,Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 2004. (Obowiązują fragment s. 99-128).

Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla świata pracy, Gdańsk 12 czerwca 1987 r., w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1999 („Znak”), s. 490-498.


Etap diecezjalny – 10 stycznia 2024 roku

Pismo Święte

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz:

Wolność: Ga 4-5 (ze szczególnym uwzględnieniem Ga 4, 4-7; 5, 1. 13-15).

Powszechne przeznaczenie dóbr, własność: Mt 25, 14-30.

Pomocniczość: Ef 4, 7-16.

Dobro wspólne: Podatki jako wkład w dobro wspólne. Obowiązek płacenia podatków: Mt 17, 24-27; 22,15-22.

Solidarność, miłość i sprawiedliwość społeczna, opcja preferencyjna na rzecz ubogich: Kpł 19, 9-10; Tb 4,5-11; Ga 6,1-10; 2 Kor 8, 1-15.

Magisterium Kościoła

Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” numery 1, 24-26, 63, 66, 75

Leon XIII, Rerum novarum, numery: 7, 17-19.

Pius XI, Quadragesimo anno, numery: 45-46, 79-80.

Jan XXIII,  Mater et magistra, numery:55, 79-80, 159, 219.

Jan XXIII  Pacem in terris, numery: 60-63, 140-141.

Jan Paweł II,  Veritatis splendor, numery: 31, 34, 99.

Benedykt XVI, Deus Caritas est,numery: 27-29.

Franciszek, Fratelli Tutti, numery: 22-30, 106-111, 114-120, 180-191.

Franciszek, Evangelii Gaudium, numery: 187-201, 203-206.

Franciszek, Laudato si`, numery: 93-95, 115-119, 156-162, 231.

Opracowania

Borutka T., Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 2004.(obowiązuje fragment s. 67-98.

Chrapek J., Ślad najwyższego dobra. List na temat dobra wspólnego,w: Nauczeniu Społecznym Biskupa Radomskiego, Radom 2001,s. 49-75.

Fel S., Katolicka Nauka Społeczna, w: Filozofia społeczna cz. 1.Preambula metodologiczne i historyczne, red. Janeczek S., Starościc A., Lublin 2022, s. 241-272. (obowiązuje fragment: s. 247-260).

Dutkiewicz G., Wspólnota w refleksji papieża Franciszka, „Przegląd Religioznawczy”1(283)/2022, s. 35-45.

Wesoły W., Pojęcie „dobra wspólnego” w starożytności, średniowieczu i we współczesnym nauczaniu Kościoła, „Nurt SVD” 44/1(127), s. 261-278.

udostępniony do wykorzystania przez Muzeum Historii Polski:

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nurt_SVD/Nurt_SVD-r2010-t44-n1_(127)/Nurt_SVD-r2010-t44-n1_(127)-s261-278/Nurt_SVD-r2010-t44-n1_(127)-s261-278.pdf


Etap ogólnopolski – 4-6 kwietnia 2024 roku

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

Pismo Święte 

Osoba ludzka – godność, zasada personalizmu, społeczna natura człowieka: 2 Kor 3,18 – 4,18.

Wolność: Rz 8 (ze szczególnym uwzględnieniem w. 14-17).

Pomocniczość: Pwt 15, 1-18.

Solidarność, miłość i sprawiedliwość społeczna, opcja preferencyjna na rzecz ubogich: 1 Kor 16; Jk 3, 13-18; 5,1-6.

Solidarność Mojżesza, Dawida, Pawła ze swoim narodem: Lb 14,11-19; 2Sm 24,17; Rz 9, 1-5; 

Solidarność Jezusa z ludem: Mt 15, 29-32; J 15, 1-17 (trwanie w Jezusie źródłem miłości i solidarności z braćmi)

Magisterium Kościoła

Paweł VI, Populorum progressio, numery: 15, 19, 22, 48

Benedykt XVI, Caritas in veritate, numery: 1-7, 19, 27

Franciszek, Evangelii Gaudium, numery: 221-237

Opracowania

Chrześcijanin wobec zagadnień społecznych, red. P. Andryszczak, Kraków 2002.(Obowiązują fragmenty s. 13-36, 71-83).

Strzeszewski Cz., Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994.(obowiązują fragmenty s.381-389, 399-404, 512-530)

Strzeszewski Cz., Zasada a prawo społeczne, „Roczniki Nauk Społecznych”, t XXII-XXIII, zeszyt 1-1994-1995, s. 137-141.

Młynarska- Sobaczewska A., Dobro wspólne a prawo człowieka, w: Filozofia społeczna cz 2. Problemy i dyskusje, red. Janeczek S., Starościc A., Lublin 2022, s. 94-115. (Obowiązuje fragment s. 94-101).

Zięba M., Papieże i kapitalizm, Kraków 1998.(obowiązuje fragment s.162-169)

Jędrzejewski A., Subsydiarność jako podstawa samorządności, w: Nauczanie społeczne Biskupa Radomskiego, s. 119-125.